head_939x337pxB_SK

PLM monitor je výskumný projekt, ktorý sleduje situáciu v oblasti životného cyklu výrobku vo výrobných spoločnostiach v Slovenskej republike a zisťuje, ako firmy riešia túto problematiku.

Cieľom projektu je sledovať trendy v oblasti PLM riešení a dát výrobných podnikov a možnosť inšpirovať sa u podobných firiem v ich odbore, napr. ako rešia problémy v oblasti správy technickej dokumentácie, projektového či procesného riadenia, aké PLM systémy používají a ako sú s nimi spokojní.

PLM monitor se opiera o 2 piliere:

Výskum PLM monitor

Zisťuje, aká je situácia v oblasti PLM vo výrobných podnikoch na Slovensku. Umožňuje porovnanie a inšpiráciu u podobných firiem v odbore. Prieskum prebieha 2x ročne a zúčastňujú se ho riaditelia technického úseku a riaditelia kvality stredne veľkých a veľkých firiem.

Portál plmmonitor.sk

Tu nájdete články, výsledky prieskumu a naň nadväzujúce informácie a novinky z oblasti PLM.

Na portáli budú pribúdať informácie o tom, ako dnes výrobné podniky riadia svoje predvýrobné procesy a s akými problémami sa stretávajú.